Atlasīt pēc sniegtajiem
pakalpojumiem
  • Ārējie komunikāciju tīkli
  • Ceļu un ielu komunikācijas
  • Datu centri
  • Ēku inženiersistēmas
  • Stratēģiskas nozīmes objekti
  • Ventilācija un dzesēšana

Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas projekts

Klients:

SIA Kruger

Periods: 2008. gads

Vieta: Daugavpils

Uzdevums:

Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektriskās un instrumentālās instalācijas

Apraksts:

Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija veikta, lai samazinātu Daugavas un Baltijas jūras piesārņojumu un nepatīkamo aromātu, kas bija jūtams pilsētā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tuvumā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšana un modernizācija veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta. Projekts ilga gandrīz gadu, tā ietvaros mēs veicām komplicētus elektroinstalācijas montāžas darbus. Tika veikta automātisko vadības sistēmu MCC montāža, to darbības pārbaude, elektroapgādes un vadības kabeļu izbūve pa visu objekta teritoriju, savienojot ar vadības sistēmu attālinātās mehāniskās iekārtas – sūkņus, motorus, ventilatorus, devējus, centrifūgas u. c. Darbu gaitā mūsu speciālisti ieviesa virkni novatorisku un efektīvu risinājumu, izpelnoties pasūtītāja atzinību un pierādot sevi kā augstas kvalitātes uzņēmumu, uz kuru var paļauties, realizējot tehniski komplicētus projektus.