2009.gada 17.decembrī pieņemtais “Ģeotelpiskās informācijas likums” pašvaldībām uzliek par pienākumu izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi. Datu bāzes izveidošanai vai šī uzdevuma deleģēšanai citam izpildītājam paredzēti 6 mēneši kopš likuma pieņemšanas.
Vēlamies iepazīstināt Jūs ar SIA Citrus Solutions piedāvājumu – datorprogrammu vidi un pieredzējušiem darbiniekiem, kas Latvijas rajonos piedāvā Jums atbalstu vienotas augstas detalizācijas (mērogs 1:500) datu bāzes informācijas apkopošanai un uzturēšanai.

Mēs palīdzēsim bez lielām izmaksām operatīvi iegūt kvalitatīvu topogrāfisko datubāzi, kas atbildīs normatīvo aktu prasībām, lai arī turpmāk izmantotu to novada zonējuma plānošanai un attīstības projektu saskaņošanai, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas veidošanai, kā arī informācijas apmaiņai ar citām valsts un pašvaldību iestādēm.